តារាងការប្រកួតក្នុង​កម្មវិធី Hyperplay

Wednesday, May 16th, 2018

ការទន្ទឹង​រងចាំ​របស់អ្នក​ទាំងអស់​គ្នា​បាន​មកដល់ហើយ​ នេះ​គឺ​​ជា​ការ​ចាប់ក្រុម​ប្រកួត​​របស់​កម្ពុជា​យើង​ដោយ​រៀបចំផ្គូរផ្គង់​ដោយ​​ Riot Games។​ សម្រាប់ព័ត៍​មាន​បន្ថែម​របស់​កម្មវិធីនេះ​​អាច​ចូល​ទៅ​កាន់៖​​  https://challonge.com/HyperplayKH

ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​​ជា​តារាង​ការប្រកួត​សម្រាប់​ការប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយ​ដកស្រង់ចេញពី Hyperplay:

ការជម្រុះជុំទី១ (BO1, ការប្រកួត Online)
ការប្រកួត ថ្ងៃ ម៉ោង ឈ្មោះក្រុម ប្រកួត ឈ្មោះក្រុម
A1 26-May-18 14:00 Trigger Stranger Vs ilose
A2 15:00 Majestix Vs OMC-ViVo9
A3 15:00 AQUATIX Vs Family TZ for life
A4 16:00 Cyber Storm Vs Rogue Warriors
A5 16:00 GGWP Vs Young Legends
A6 17:00 The StyleX Vs Invisible
A7 17:00 Choo Choo Train Vs LamAll
 

ការជម្រុះជុំទី២ (BO1, ការប្រកួត Online)

ការប្រកួត ថ្ងៃ ម៉ោង ឈ្មោះក្រុម ប្រកួត ឈ្មោះក្រុម
B1 27-May-18 14:00 Revenge Team Vs ilose
B2 14:00 D.Dragon Vs Nuclear Tigers
B3 15:00 The Great Family Vs OMC-ViVo9
B4 15:00 Team BigDuck Vs AQUATIX
B5 16:00 Team Spirit Vs Cyber Storm
B6 16:00 Summoner Dark Vs GGWP
B7 17:00 Curious Vs Invisible
B8 17:00 Apsara Vs Choo Choo Train
 

វគ្គ៨ក្រុម​ចុងក្រោយ (B03, ការប្រកួតនៅហាង S Mouse Internet Cafe )

ការប្រកួត ថ្ងៃ ម៉ោង ឈ្មោះក្រុម ប្រកួត ឈ្មោះក្រុម
C1 2-Jun-18 9:00 Revenge Team Vs Nuclear Tigers
C2 13:00 The Great Family Vs AQUATIX
C3 16:00 Team Spirit Vs GGWP
C4 19:00 Curious Vs Choo Choo Train
 

គ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រ (B03, ការប្រកួតនៅហាងអ៊ិនធឺណែត S Mouse Internet Cafe )

ការប្រកួត ថ្ងៃ ម៉ោង ឈ្មោះក្រុម ប្រកួត ឈ្មោះក្រុម
D1 3-Jun-18 13:00 Revenge Team Vs AQUATIX
D2 16:00 Team Spirit Vs Choo Choo Train
 

វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រ (B03, ការប្រកួតនៅហាងអ៊ិនធឺណែត S Mouse Internet Cafe)

ការប្រកួត ថ្ងៃ ម៉ោង ឈ្មោះក្រុម ប្រកួត ឈ្មោះក្រុម
E1 3-Jun-18 19:00 Revenge Team Vs Choo Choo Train

 

34033879_2160731614146502_3373868897462648832_n

* ក្រុម​ការងារ​សូមរក្សាសិទ្ធិ​កែប្រែដោយ​មិនចាំបាច់ជម្រាបជូនជាមុន។


Address: Nº 1, St. Republic of Poland (163),
Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh.
Tel: +855 95 722 297/11 256 678, eMail:efckhmer@gmail.com