ទីតាំងប្រកួតតំបន់ទី៥

Monday, September 4th, 2017

សូមអភ័យទោស​! អត្ថបទនេះ​កំពុងកែសម្រួល សូមចូលមកម្ដងទៀតនៅពេលក្រោយ។


Address: Nº 1, St. Republic of Poland (163),
Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh.
Tel: +855 95 722 297/11 256 678, eMail:efckhmer@gmail.com