ទីតាំងប្រកួត NET តំបន់ទី៣

Thursday, October 27th, 2016

ទីតាំងប្រកួតខេត្តបាត់ដំបង

1. រូបភាពលើផែនទី

yakusa

ទីតាំងប្រកួតខេត្តបៃលិន

1. រូបភាពលើផែនទី

painlinmap

2.រូបភាពមុខហាង

painlin

ទីតាំងប្រកួតខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

1. រូបភាពលើផែនទី

bonteaymeancheymap

2.រូបភាបមុខហាង

bonteaymeanchey

 


Address: Nº 1, St. Republic of Poland (163),
Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh.
Tel: +855 95 722 297/11 256 678, eMail:efckhmer@gmail.com