ទីតាំងប្រកួត NET តំបន់ទី ២

Thursday, October 20th, 2016

ទីតាំងប្រកួតខេត្តកំពង់ធំ

1. រូបភាពលើផែនទី

kompongthom

2.​​ រូបភាពខាងមុខហាង

kompongthom1

ទីតាំងប្រកួតខេត្តសៀមរាប

1. រូបភាពលើផែនទី

siemreap

2.​​ រូបភាពខាងមុខហាង

siemreap1

 

ទីតាំងប្រកួតខេត្តឧត្ដមានជ័យ

1. រូបភាពលើផែនទី

odormeanchey

2.​​ រូបភាពខាងមុខហាង

odormeanchey1


Address: Nº 1, St. Republic of Poland (163),
Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh.
Tel: +855 95 722 297/11 256 678, eMail:efckhmer@gmail.com