ទីតាំងប្រកួត NET តំបន់ទី ១

Thursday, October 13th, 2016

ទីតាងប្រកួតខេត្តកំពងចាម

1. រូបភាពលើផែនទី

kompong-cham-net

2.រូបភាពខាងមុខហាង

kompong-cham-netmap

ទីតាំងប្រកួតខេត្តក្រចេះ

1. រូបភាពលើផែនទី

kratinet

 

2.រូបភាពខាងមុខហាង

kratinetmap

ទីតាំងប្រកួតខេត្តស្ទឹងត្រែង

1. រូបភាពលើផែនទី

stuengtrengnet

2.រូបភាពខាងមុខហាង

stuengtrengmap

ទីតាំងប្រកួតខេត្តរតនៈ

1. រូបភាពលើផែនទី

ratnakirinet

 

2.រូបភាពខាងមុខហាង

ratnakirimap


Address: Nº 1, St. Republic of Poland (163),
Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh.
Tel: +855 95 722 297/11 256 678, eMail:efckhmer@gmail.com