ផែន​ទី​ប្រកួត និង​សព្វាវុធ

Friday, September 16th, 2016

ផែន​ទី​ប្រកួត​

map

 

 

សព្វាវុធ និង​សម្ភារៈប្រកួត

Assault

 

snowshoeing-zh05assault800_01Snowsoeing ZH05 golden-an94assault-2Golden-AN94 golden-hk416assault_1Golden-HK416
sharp-poisonassault_1Sharp Poison dragon-breathassault_01Dragon Breath famasm

Devil King Famas

galilacered_01Pokemon ACE death-ashassault_01Death Ash death-lordassault_1Death Lord
KouPrey AK47 asura-m14ebrassault_01Asura M14-EBR

 _____________________________________

Sniper

Platinum Crossbow sandmansniperSandman apex-800sniperApex-800
golden-m82a1Golden M82A1

_____________________________________

Shotgun

pokemon-hammershotgunPokemon Hammer dragon-tailshotgunDragon Tail death-storm2xshotgunDeath Storm

 _____________________________________

Sub_Gun

King MP5 Sonic -Soundwave mp7

Serpent MP7

 _____________________________________

Pistol

Platinum Dual USP serpent-towers2xpistolSerpent Towers golden-double-eagle2xpistolGolden Double Eagle
kouprey-eaglepistolKouPrey Eagle dancer-m5002xpistolDancer M500

_____________________________________

Throw

Kou Prey 82 Devil Bat icebombIceBoomice
flash-bangCTS(Lightning Grenade) M18 pokemone-boombPokemon Ball
angry-birdRed Fire

 _____________________________________

Dance Card

steel-blade

Steel Blade

dj-dance

DJ Dance

flash-track

Flash Track

luna-love

Luna Love

sky-track

Sky Track

 _____________________________________

Items

Low-Key Magnificence

Quick Switch Gun Card

Quick Reload Bullet Card

M82A1 Bullet Card

C4 Pliers

Lightning Protection Card

Grenade Pack LV2

Protect Card LV2

untitled-11

Protect Card LV1

 _____________________________________

Clothes

4th-anniversary-fashionf 4th-Anniversary-Fashion

fbi-suitFBI-Suit
freedom-hearthf

Freedom-Heart

SWAT Suit

Address: Nº 1, St. Republic of Poland (163),
Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh.
Tel: +855 95 722 297/11 256 678, eMail:efckhmer@gmail.com