ពន្យាពេល​ការ​ប្រកួត​តំបន់​ទី​១​

Friday, October 14th, 2016

ការ​ប្រកួត​ NET 2016 តំបន់​ទី​១ ដែល​នឹង​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៥​ ខែ​តុលា​នេះ​ត្រូវ​បាន​ពន្យាពេល​ប្រកួតមួយ​ថ្ងៃ​​ ដោយ​លើក​ទៅ​ប្រកួត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​តុលា វិញ​។ មូល​ហេតុចំបង​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​ប្រកួត​នេះ​ពន្យា​ពេល​ គឺ​ដោយ​សារ​តែ​ សេចក្ដី​ប្រកាស​របស់​អគ្គីសនី​ ខេត្ត​រតៈគិរី​បាន​ចេញ​សេចក្ដី​ប្រកាសផ្អាក​ការ​ផ្គត់​ផ្គង់​ថាមពល​អគ្គីសនី​រយៈពេល​ ១ថ្ងៃ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៥ ខែ​តុលា ​ឆ្នាំ​២០១៦។


14699769_1283537438344452_1391344461_n


Address: Nº 1, St. Republic of Poland (163),
Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh.
Tel: +855 95 722 297/11 256 678, eMail:efckhmer@gmail.com