របៀបចុះឈ្មោះ

Monday, September 4th, 2017

  • ចូលទៅកាន់ mysabay.com ហើយ login នូវ Account របស់អ្នក​​​​​​​​​​​

 

2

 

  • ជ្រើសរើសពាក្យថា”ការប្រកួត” នឹងឃើញវិញ្ញាសារ ៣ ដែលអ្នកអាចរើសបាន

3

  • រើសតំបន់របស់អ្នកដើម្បីធ្វើការប្រកួត

4

 

  • បំពេញឈ្មោះក្រុម លេខទូរស័ព្ទ ខេត្តដែលអ្នកប្រកួត និងរូបអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ ឬ លិខិតស្នាក់នៅ

5

6

  • នៅពេលដែលបង្កើតក្រុមហើយវានិងមានពាក្យថា”ក្រុមត្រូវបានបង្កើតបានជោគជ័យ” ។​ បន្ទាប់មក​អ្នកចុចទៅលើពាក្យថា “អញ្ជើញ” ដើម្បីអញ្ជើញសមាជិកចូលក្រុម

7

  • បញ្ចូល ID របស់សមាជិកក្រុមរបស់អ្នក

8

 

9

 

  • នោះសមាជិករបស់អ្នកនិងទទួលបានសារអញ្ជើញចូលក្រុម

10

  • ចុចទៅលើពាក្យសមាជិកដើម្បីឆែកមើលនៅសមាជិកចូលក្រុមហើយឬនៅ

11

12

 

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ 089 777 693 / 089 777 694

 


Address: Nº 1, St. Republic of Poland (163),
Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh.
Tel: +855 95 722 297/11 256 678, eMail:efckhmer@gmail.com