របៀបចុះឈ្មោះក្រុមកីឡាអេឡិចត្រូនិក

Tuesday, September 20th, 2016

1.ជ្រើសរើសលើពាក្យ​”ចុចទីនេះដើម្បីចុះឈ្មោះ

1

 

2. Loginចូលទៅ​កាន់ Mysabay.com

2

 

 

  1. ជ្រើសយកពាក្យ Tournament ដែល​នៅ​ខាង​ឆ្វេង​ដៃ

3

 

  1. ជ្រើសយកវិញ្ញាសារណាមួយដែលក្រុមរបស់អ្នកចង់ធ្វើការប្រកួត

4

 

  1. ជ្រើសរើសយកតំបន់ប្រកួត

5

6. បំពេញព័ត៌មានខាងក្រោមអោយបានត្រឹមត្រូវ រួចយកពាក្យថា Register

6

បញ្ចាក់:

  • “ឯកសារស្នាក់នៅ” ដើម្បីធ្វើការបញ្ចាក់ថាប្រធានក្រុមពិតជារស់នៅក្នុងតំបន់ប្រកួតនោះពិតមែន ហើយឯកសារមានដូចជា សៀវស្នាក់នៅ រឺអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ រឺលិខិតឆ្លងដែន រឺកាតសិស្សជាដើម។
  • រាល់ការបង្កើតក្រុមប្រកួតសំរាប់វិញ្ញាសារ AK2ត្រូវកា 200SabayCoin នឹង Dota2 ត្រូវកា 400Sabay Coin។

 

7.​ បន្ទាប់មក នឹងបង្ហាញផ្ទាំងដូចខាងក្រោម ដោយអាច“អញ្ជើញ” សមាជិកថ្មីចូលរួម អាច “លុប” ដើម្បីរំសាយ​ក្រុម នឹងអាចត្រួតពិនិត្យពត៌មានរបស់ “សមាជិកក្រុម”

7

  1. បន្ទាប់មក​សមាជិក​ក្រុមត្រូវ Login ចូលទៅកាន់Mysabay​ដើម្បីធ្វើការយល់ព្រម

8-1

  1. ចុច Notifications នៅខាងស្ដាំដៃ រួចយកពាក្យ OK

9

 

បញ្ជាក់ ក្រុមទាំងអស់ត្រូវមានសមាជិកឲបានគ្រប់ចំនួន នឹងត្រូវរងចាំការត្រួត​ពិនិត្យពីសហព័ន្ធទើបក្រុមទាំង​អស់នោះមានសិទិ្ធគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលរួមប្រកួត។

 


Address: Nº 1, St. Republic of Poland (163),
Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh.
Tel: +855 95 722 297/11 256 678, eMail:efckhmer@gmail.com