សេចក្ដី​ប្រកាសពី​សហព័ន្ធ​ទាក់​ទង​និង Pokemon Go

Thursday, August 11th, 2016

pokemon

pokeomn-go

 


Address: Nº 1, St. Republic of Poland (163),
Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh.
Tel: +855 95 722 297/11 256 678, eMail:efckhmer@gmail.com