ស្ដាប់​​បទ​សម្ភាសន៍ វគ្គ​២ របស់​ឯកឧត្ដម​ ជា​ ច័ន្ទ​បរិបូរណ៍ អំពី​កីឡា​អេឡិច​ត្រូនិក​កម្ពុជា

Wednesday, July 6th, 2016

បទសម្ភាសន៍​វគ្គ​២ របស់​ឯក​ឧត្ដម ជា​ ច័ន្ទ​បរិបូរណ៍ ​ពាក់​ព័ន្ធនឹង​សក្ដានុពល​របស់​ ​កីឡា​អេឡិច​ត្រូនិក​កម្ពុជា សូម​ចូល​រួម​ទស្សនា​ទាំង​អស់​គ្នា!


Address: Nº 1, St. Republic of Poland (163),
Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh.
Tel: +855 95 722 297/11 256 678, eMail:efckhmer@gmail.com