​តំបន់​ទី​១

Monday, September 4th, 2017

+ការ​ណែ​នាំ​

  • នៅ​ក្នុង​តំបន់​ទី​១​នេះ  ការ​ប្រកួត​នឹង​ត្រូវ​ជម្រុះ​តាម​បណ្ដា​ខេត្ត​ជា​សមាជិក​ដើម្បី​ស្វែង​រក​ក្រុម​ខ្លាំង​ប្រចាំ​ខេត្ត​និមួយ​ៗ ទៅ​ធ្វើ​ការ​ប្រកួត​ផ្ដាច់​ព្រាត់​ស្វែង​រក​ជើង​ឯកប្រចាំ​តំបន់​ទី​១​នៅ​ទី​រួម​ខេត្ត​……….. ។
  • ខេត្ត​ជា​សមាជិក​ក្នុង​តំបន់​ទី​១​៖
    • ខេត្ត​កំពង់​ចាម​ ២ក្រុម
    • ខេត្ត​ក្រចេះ ២ក្រុម
    • ខេត្ត​ស្ទឹង​ត្រែង​​ ២ក្រុម
    • ខេត្ត​រតនគិរី ២ក្រុម

Address: Nº 1, St. Republic of Poland (163),
Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh.
Tel: +855 95 722 297/11 256 678, eMail:efckhmer@gmail.com