ស្ដាប់​​បទ​សម្ភាសន៍ របស់​ឯកឧត្ដម​ ជា​ ច័ន្ទ​បរិបូរណ៍ អំពី​កីឡា​អេឡិច​ត្រូនិក​កម្ពុជា

Tuesday, July 5th, 2016

ទូរទស្សន៍ BTV News បានចេញផ្សាយកម្មវិធី “ពីកម្ពុជា” (About Cambodia) Part 1 ដែល បានធ្វើការសម្ភាសន៍ពីថ្ងៃទី 05 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2016 ស្ដីអំពី កីឡាអេឡិចត្រូនិច និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិ។


Address: Nº 1, St. Republic of Poland (163),
Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh.
Tel: +855 95 722 297/11 256 678, eMail:efckhmer@gmail.com