ទីតាំងប្រកួត NET តំបន់ទី ៤

Thursday, November 3rd, 2016

ទីតាំងប្រកួតខេត្តកំពង់ស្ពឺ

១.រូបភាពលើផែនទី

kompongspue

ទីតាំងប្រកួតខេត្តតាកែវ

១.រូបភាពលើផែនទី

takeomap

 

២.រូបភាពខាងមុខហាង

takeo

 

ទីតាំងប្រកួតខេត្តកំពត

១.រូបភាពលើផែនទី

kompotamp

 

២.រូបភាពច្រកចូលទីតាំងប្រកួត

kompot

ទីតាំងប្រកួតក្រុងព្រះសីហនុ

១.រូបភាពលើផែនទី

shihanukmap

២.រូបភាពច្រកចូលទីតាប្រកួត

shihanuk

 

 

 


Address: Nº 1, St. Republic of Poland (163),
Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh.
Tel: +855 95 722 297/11 256 678, eMail:efckhmer@gmail.com